Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pleszewie

Aktualności


ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pleszewie zaprasza nauczycieli (w szczególności wychowawców klas) na szkolenie “ABAS-3 System Zachowań Adaptacyjnych – jako narzędzie funkcjonalnej oceny ucznia – rola nauczyciela, zasady wypełniania arkuszy testowych”, które odbędzie się 6 grudnia o godzinie 15.00 w formie spotkania on – line.

Narzędzie umożliwia kompleksową ocenę zachowań adaptacyjnych niezbędnych do efektywnego i niezależnego funkcjonowania w społeczności. System Zachowań Adaptacyjnych ABAS-3 został opracowany w celu realizacji międzynarodowych standardów (DSM-5, ICD-10) dotyczących diagnozy niepełnosprawności intelektualnej, według których drugim obok pomiaru intelektu niezbędnym elementem prawidłowej diagnozy w tym zakresie jest ocena zachowań adaptacyjnych. System zawiera 5 wersji kwestionariuszy z czego dwie wersje dotyczą nauczyciela  (0–5 lat oraz 5–20 lat). W związku z koniecznością kompleksowej oceny intelektu ucznia niezmiernie istotne jest aktywne włączenie w proces diagnozy, dlatego zachęcamy nauczycieli do uczestnictwa w szkoleniu.

Prosimy wszystkich chętnych o wypełnienie formularza zgłoszenia oraz odesłanie go pocztą mailową na adres: sekretariat@poradnia-pleszew.org.pl (zgłoszenia przyjmowane będą do 2 grudnia).


 


Zachęcamy do obejrzenia filmiku udostępnionego przez

Stowarzyszenie Razem Rozkodujemy Afazję


Warsztaty dla nauczycieli przedszkoli


INFORMACJA

Zachęcamy rodziców do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi dotyczącymi bezpieczeństwa cyfrowego oraz uzależnień i zagrożeń związanych z wirtualnym światem.

Pierwsza Pomoc Psychologiczna wobec dzieci

Nastolatki w wirtualnym tunelu

Dzieci w wirtualnej sieci


Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna informuje, że w związku z zaistniałym konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy dzieci i młodzież pochodzenia ukraińskiego uczęszczająca do szkół i przedszkoli na terenie powiatu pleszewskiego może zostać objęta dodatkową pomocą psychologiczno – pedagogiczną ze strony Poradni.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośredni z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczna osobiście lub telefonicznie. Tel. 62 7421655 lub +48 692 958 010 Osobą koordynującą pomoc jest mgr Beata Walkowiak.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi rozmów z dzieckiem o aktualnej sytuacji:

Jak wspierać i (czy) rozmawiać z dziećmi o wojnie w Ukrainie? - Dziecięca psychologia

Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie w Ukrainie? - Magazyn Kosmos dla dorosłych

Wojna w Ukrainie. Jak rozmawiać o niej z dziećmi i młodzieżą

Jak wspierać uczniów pochodzenia ukraińskiego i rozmawiać w szkole/placówce oświatowej o wojnie?

Jak rozmawiać z dziećmi i uczniami na temat sytuacji w Ukrainie – rekomendacje dla nauczycieli i pedagogów szkolnych

Jak wspierać siebie i dzieci w obliczu wojny w Ukrainie

Pierwsza pomoc psychologiczna po doświadczeniu traumy i katastrofy losowej


Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych do udziału w nowej edycji konkursu zawodowego.

Zadanie konkursowe polega na:

  • dla uczniów klas I-III- przygotowaniu pracy plastycznej formacie A4 (technika dowolna) przedstawiającej wymarzony zawód dziecka (może być to zarówno zawód już istniejący jak i wymyślony przez dziecko). Każdy uczestnik może przygotować tylko jedną pracę.

  • dla uczniów klas IV-VIII: polega na wykonaniu plakatu w formacie a4 promującego zawód, który jest nauczany w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu pleszewskiego (załącznik nr 5 do Regulaminu) Każdy uczestnik może przygotować tylko jedną pracę. Praca powinna mieć formę wydruku oraz zapisu w formie elektronicznej. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.

  • dla uczniów klas IV-VIII dodatkowo osobna kategoria: wykonanie plakatu w formacie a4 promującego jeden z zawodów: technik mechatronik, technik mechanik, operator obrabiarek skrawających (sponsorem nagród w tej kategorii jest firma FAMOT) Praca powinna mieć formę wydruku oraz zapisu w formie elektronicznej. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.

Szczegóły dotyczące konkursu w załączonym Regulaminie wraz z załącznikami.

 

Serdecznie zapraszamy !


Druki zgłoszeniowe do pobrania ze stolika pod oknem.
Po wypełnieniu możliwość wrzucenia do skrytki pocztowej placówki umieszczonej przy drzwiach wejściowych do budynku


Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu w ramach XIII OTK zaprasza uczniów szkół podstawowych z subregionu kaliskiego do udziału w konkursach.


1.KONKURS
dla uczniów kl. 4-6 szkół podstawowych pn. „Moja pasja początkiem kariery w zawodzie" – zawodowy lapbook.
Celem konkursu pn.”Moja pasja początkiem kariery w zawodzie” jest kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej i promowanie wiedzy o zawodach.
Konkurs polega na samodzielnym opracowaniu i wykonaniu przez ucznia lapbooka na temat zawodu, który chce w przyszłości wykonywać. Autor w swojej pracy ukazuje także swoje zainteresowania i pasje, które zachęcają go do wyboru właśnie tego zawodu.
Wykonany lapbook należy opisać metryczką (załącznik nr 2).
Praca powinna być wykonana w formacie A3 (297 mm x 420 mm) i zawierać minimum 10 kieszeni, schowków itp. 8. Do pracy konkursowej należy dołączyć oświadczenie/zgody na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 1).
Prace konkursowe wraz z załącznikami 1 i 2, należy dostarczyć osobiście lub przesłać do dnia 26 listopada 2021r. na adres: CWRKDiZ Kalisz ul. Południowa 62, 62-800 Kalisz, z dopiskiem: Konkurs „Zawodowy lapbook”.
Lista nagrodzonych i wyróżnionych prac zostanie zamieszczona na stronie www.cwrkdiz.kalisz.pl oraz na fanpage na Facebooku Organizatora do dnia 14 grudnia 2021r.
REGULAMIN KONKURSU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI >>>

2. KONKURS
dla uczniów kl. 7-8 szkół podstawowych pn. „MISTRZ w swoim fachu – moja inspiracja w wyborze zawodu”.
Celem konkursu pn.”MISTRZ w swoim fachu – moja inspiracja w wyborze zawodu” jest kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej i promowanie wiedzy o rynku pracy.
Konkurs polega na samodzielnym opracowaniu i wykonaniu przez ucznia filmiku - nagrania wywiadu, reportażu z przedstawicielem zawodu.
Autor filmu, w początkowej części nagrania przedstawia siebie oraz swojego swego rozmówcę. Film należy wykonać w dowolnej technice filmowej, techniką cyfrową za pomocą dowolnego urządzenia (np. telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego, kamery cyfrowej w formacie mp4). Czas trwania filmu powinien wynosić od 3 do 5 minut.
Prace konkursowe wraz z załącznikiem 1, należy przesłać do dnia 26 listopada 2021r. na adres e-mail: konkursy@cwrkdiz.kalisz.pl
Lista nagrodzonych i wyróżnionych prac zostanie zamieszczona na stronie www.cwrkdiz.kalisz.pl oraz na fanpage na Facebooku Organizatora do dnia 14 grudnia 2021r.
REGULAMINU KONKURSU WRAZ ZAŁĄCZNIKAMI >>>

Kontakt ws. konkursów:
Adriana Poznańska, e-mail:  a.poznanska@cwrkdiz.kalisz.pl , tel.: 515 938 125
Jolanta Łaźniak, e-mail: j.lazniak@cwrkdiz.kalisz.pl , tel.:  515 938 725


ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO UDZIAŁU!


W ramach Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie Umowy nr MEiN/2021/DPI/76 z dnia 01.06.2021 r. we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie powstała Internetowa Platforma Specjalistyczno- Doradcza: https://pwpp.uksw.edu.pl/ .
Internetowa Platforma Specjalistyczno-Doradcza ma stanowić źródło wiedzy teoretycznej i przykładów praktycznych, przydatnych przy redukcji negatywnych skutków sytuacji problemowych w oświacie. Gwarantuje nieograniczony w czasie i miejscu dostęp do konsultacji i materiałów dydaktycznych oraz badawczych. Poprzez platformę można zapisywać się na dyżury do specjalistów oraz na szkolenia (systematycznie będą dodawane nowe).
Platforma skierowana jest do: dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców oraz specjalistów (m.in. pedagogów, psychologów, terapeutów).


INFORMACJA

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna informuje, że w roku szkolnym 2021/2022 w ramach wsparcia psychologiczno – pedagogicznego prowadzić będzie następujące formy wsparcia dla uczniów:

 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi (druk zgłoszeniowy TUTAJ)
 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci cudzoziemskich oraz dzieci powracających z zagranicy (druk zgłoszeniowy TUTAJ)
 • Zajęcia dla uczniów uzdolnionych matematycznie dla klas I-III (druk zgłoszeniowy TUTAJ)
 • Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne dla dzieci w wieku 6-11 lat „Moc emocji” przeznaczone dla dzieci mających trudności min. z nieśmiałością, lękiem, złością (druk zgłoszeniowy TUTAJ)
 • Zajęcia terapeutyczne dla uczniów klas I-VIII – AKCJA KONCENTRACJA!zajęcia mają na celu m.in. poprawienie zdolności świadomego kierowania uwagą,wydłużenie czasu koncentracji uwagi na zadaniu,pomoc w radzeniu sobie z dysktraktorami (bodźcami rozpraszającymi),wzmocnienie pamięci.  (druk zgłoszeniowy TUTAJ)
 • Terapia ręki z elementami sensoplastyki (klasy I-III) (druk zgłoszeniowy TUTAJ)
 • Trening uważności dla dzieci w wieku 9-11 lat (uruchomienie zajęć planowane na styczeń / luty 2022) – szczegóły w późniejszym terminie

Pismo do szkół - pomoc psychologiczno - pedagogiczna

 


Zachęcamy do zapoznania się z broszurą dotyczącą ochrony dzieci przed zagrożeniami cyfrowego świata


Poniżej zamieszczamy materiały dydaktyczne dotyczące wsparcia uczniów w powrocie do szkół.

 Wsparcie uczniów w powrocie do szkół


Informacja o przyjmowaniu dokumentacji w wersji elektronicznej

Informujemy, że Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pleszewie nie przyjmuje dokumentacji (wniosków i zgłoszeń oraz innych dokumentów) przesłanych za pomocą poczty e-mail, gdyż w świetle prawa nie spełniają one  wymogów korespondencji w postaci elektronicznej.

Poradnia przyjmuje wnioski, zgłoszenia (na badania, terapię lub konsultacje) oraz inne dokumentu w postaci elektronicznej złożone za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej utworzonej na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700). Do wniosku lub zgłoszenia można dołączyć elektroniczne kopie innych dokumentów (np. opinię szkoły), uwierzytelnione przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

W sprawach dotyczących wniosków o wydanie orzeczeń lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - zgodnie z § 5. ust. 2. i  3.  Poz. 1743 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1743):
„2.Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii składa się do zespołu, o którym mowa w § 3. Wniosek składa się w postaci papierowej albo elektronicznej.
3. Wniosek w postaci elektronicznej składa się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej utworzonej na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570). Do wniosku wnioskodawca dołącza elektroniczne kopie dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 3–6, uwierzytelnione przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Na żądanie przewodniczącego zespołu wnioskodawca przedstawia oryginały dokumentów.”


W terminie 7-8 maja br. odbędą się XXV Targi Edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Hasło tegorocznej edycji, która odbędzie się w wersji on-line brzmi:

Uwaga Edukacja!

Zapraszamy uczniów wraz z rodzicami do odwiedzenia
wirtualnego stoiska Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Przygotowane zostały ciekawe oraz przydatne informacje m.in. na temat oferty szkół ponadpodstawowych, terminów postępowania rekrutacyjnego, konkursów przedmiotowych, doradztwa zawodowego, czy praw i obowiązków rodziców. Do udziału w targach, w charakterze wystawców, zgłosiły się szkoły ponadpodstawowe z całej Wielkopolski, szkoły wyższe oraz instytucje działające w obszarze edukacji i nauki. W programie znalazły się konferencje, webinaria, szkolenia e-learningowe, panele dyskusyjne dla nauczycieli, uczniów i rodziców.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej : www.uwagaedukacja.pl


Zaproszenie na konferencję online:
Wsparcie procesu edukacyjnego ucznia przybywającego z zagranicy
pobierz formularz zgłoszenia


Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie
zaprasza do udziału w konkursie
„OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA"
konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III (wykonanie pracy plastycznej) oraz IV-VIII (wykonanie zdjęcia)
Regulamin oraz załączniki dostępne tutaj


W piątek 2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który został ustanowiony w celu podnoszenia świadomości społecznej i propagowania wiedzy na temat tego zaburzenia.

Zachęcamy do odwiedzenia zakładki Spectrum Autyzmu na stronie naszej poradni, w której dostępne jest zestawienie interesujących materiałów dotyczących zarówno samego zaburzenia, jak i oddziaływań stymulujących rozwój dziecka.

Wczesne podjęcie oddziaływań zwiększa szanse efektywności terapii. Dlatego tak ważne jest obserwowanie rozwoju małego dziecka, a także umiejętność dostrzegania nieprawidłowości. Dzięki temu możliwe jest postawienie właściwej diagnozy i uzyskanie odpowiedniej pomocy.

Jeżeli obserwujecie Państwo niepokojące objawy w rozwoju Waszego dziecka zapraszamy do kontaktu z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. Informujemy jednocześnie, że PP-P w Pleszewie prowadzi zajęcia rozwijające kompetencje społeczne dla dzieci z potwierdzonymi zaburzeniami ze spectrum autyzmu w oparciu o program SPECTRUM PRO – szczegółowe informacje dotyczące kwalifikacji na zajęcia dostępne pod numerem telefonu 62 7421 655 lub + 48 692 958 010 – osoba do kontaktu mgr Joanna Haak – Mikołajczak - psycholog


Zaproszenie na konferencję online:
DEPRESJA I PROBLEM SAMOUSZKODZEŃ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY
pobierz formularz zgłoszenia


Szanowni Państwo

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, wprowadzeniem szeregu ograniczeń w zakresie funkcjonowania społecznego (w tym edukacji zdalnej) obserwujemy zwiększoną ilość problemów wynikających z zakłóceń w sferze emocjonalno - społecznej uczniów. Wychodząc naprzeciw problemom Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pleszewie informuje o możliwości przeprowadzenia diagnozy dziecka w obszarze emocjonalno – społecznym.

Obszar społeczno-emocjonalny uczniów stanowi, obok sfery poznawczej, podstawowy obszar rozwojowy. W okresie między 9 a 13 rokiem życia (środkowy wiek szkolny) intensywnie kształtują się: umiejętność współpracy z innymi, poczucie kompetencji (w tym sprawczość i odporność emocjonalna na porażki), samoocena. Wykształcenie pozytywnego wzorca każdego z tych trzech komponentów daje duże szanse na aktualny i przyszły dobrostan dziecka. Obecna sytuacja pandemiczna wpływać może na funkcjonowanie dziecka – zaburzenia w sferze emocjonalno-społecznej rzutować mogą na sytuację szkolną dziecka, a co za tym idzie, zmniejszyć szanse prawidłowy rozwój.
Zgłoszenia na badania przyjmowane są na standardowych drukach PP-P Pleszew. Szczegółowe informacje pod numerami telefonów: 62 7421 655 lub +48 692 958 010.Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

Informujemy, że Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pleszewie pozostaje do dyspozycji swoich Klientów świadcząc usługi w trybie pracy stacjonarnej, obejmujące różnorodne formy indywidualnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym wsparcie w postaci konsultacji i porad ze specjalistami naszej placówki dla dzieci i młodzieży doświadczających szczególnych trudności w funkcjonowaniu z uwagi na liczne ograniczenia kontaktów społecznych, w tym rówieśniczych oraz ich rodziców.


Przez wzgląd na troskę o dobro dzieci Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym:

- całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12

- dedykowany młodym ludziom czat internetowy prowadzony przez profesjonalnych psychologów, który ma charakter nieodpłatny, nie wymaga logowania ani instalowania aplikacji; komunikacja odbywa się na stronie internetowej rzecznika – brpd.gov.pl

Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji dziecko uzyskać może natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pleszewie zaprasza na zajęcia terapeutyczne z integracji bilateralnej prowadzone w naszej Poradni. Zajęcia mają charakter indywidualny, prowadzone są przez certyfikowanego terapeutę BI.

Zgłoszenia na zajęcia przyjmowane są na druku zgłoszenia do Poradni (zakładka DOKUMENTY > Zgłoszenie dziecka na badanie)

Czym jest integracja bilateralna, kto jest jej adresatem? - przeczytaj informację


Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w roku szkolnym 2020 /2021 zaprasza na:

 • zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne dla dzieci w wieku 6- 10 lat mających problemy ze złością „Odkrywamy emocje – co czuję, czego potrzebuję” (osoba odpowiedzialna : Beata Walkowiak)
 • zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne dla dzieci w wieku 6 – 10 lat mających problemy z lękiem, nieśmiałością „Uwierz w siebie” (osoba odpowiedzialna : Beata Walkowiak)
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów z dysfunkcjami rozwojowymi (osoba odpowiedzialna : Beata Walkowiak, Alina Małyszko)
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia dla dzieci kl. I – III w obszarze edukacji matematycznej (osoba odpowiedzialna : Alina Małyszko)
 • zajęcia indywidualne stymulujące funkcje poznawcze takie jak pamięć i uwaga, szybkie czytanie (osoba odpowiedzialna : Marta Marciniak)
 • trening uważności dla dzieci w wieku szkolnym i młodzieży (osoba odpowiedzialna : Marta Marciniak, Katarzyna Majchrzak)

Wszystkie zajęcia prowadzone są bezpłatnie na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie z zachowaniem reżimu sanitarnego w formie indywidualnej.

Szczegółowe informacje pod numerami telefonu :

         62 7421 655

+ 48 692 958 010

Search top Wiadomości Sitemap Strona domowa